Automatisering

Automatiska beteenden som upprepas, ofta utan att individen är helt medveten om vad som pågår.

Beteendestörningar

Avvikelser i beteendet som framför allt leder till lidande för omgivningen eller till handlingar som av
andra skäl inte är socialt acceptabla.

Bokstavlig tolkning

Att missförstå t.ex. ”Hoppa över kaffet” (personen kan hoppa över kaffet), ”Se upp!” (personen tittar
rakt upp i luften), ”Kan du öppna fönstret?” (personen svarar på frågan om huruvida han/hon kan
öppna fönstret eller ej. Förstår inte att det är en direkt uppmaning att öppna fönstret).

Bristande impulskontroll

Att t.ex. agera på impuls utan eftertanke, kräva omedelbar tillfredsställelse, få aggressiva utbrott eller
utföra oförutsägbara explosiva våldshandlingar.

Bulimi

Hetsätning eller ”nervösa oxhunger”, som uppträder tillsammans med olika typer av ”rensning” (t.ex.
kräkningar eller laxering).

Comorbiditet

Samtidig sjuklighet. Symptom, syndrom eller sjukdomar uppträder tillsammans med det tillstånd som
man diskuterar.

Dysgrafi

Systematisk felskrivning av ord där man byter plats på de bokstäver som finns i ordet, t.ex. mamam
(mamma).

Dyskalkyli

Specifika svårigheter med räkning (matematik).

Ekolali

Tendens att upprepa ord eller meningar man hör, omedelbart efteråt eller med fördröjning.

Ekopraxi

Samma som ekolali men med tendens att upprepa rörelsemönster eller handlingar.

Hyperaktivitet

Personen tycks drivas av en motor som hela tiden går på höga varvantal.

Hyperlexi

Mycket god läsförmåga, gäller allt från mekanisk läsning och stavning till memorering och förståelse.

Hypoaktivitet

Personen tycks drivas av en motor som hela tiden går på låga varvantal.

Koprolali

Tvångsmässigt behov av att utstöta olika former av ”fula ord”. Svordomar, köns- och skällsord.

Mentalisering

Förmågan att föreställa sig andra människors tankar och känslor, snabbt, intuitivt och på ett i sociala
sammanhang lämpligt sätt.

Motoriska svårigheter

Avvikande balans- och koordinationsrubbningar.

OCD

-se Tvångssyndrom

Ojämn begåvningsprofil

Att t.ex. få ett gott resultat på deltestet ordförråd och ett dåligt resultat på deltestet kodning. Dessa
deltest är förslag på dem som ingår i exempelvis ett WISC. Medelvärdet i detta test ligger på 10 och
man kan prestera resultat mellan (0-) 1 och 19. Är det ber och dalbana i detta test så anses
begåvningsprofilen vara ojämn.

Palilali

Tendens att upprepa egna verbala eller vokala uttryck.

Perceptionsstörningar

Auditiva: svårigheter att sortera hörselintryck. Visuella: svårigheter att sortera synintryck. Taktila:
svårigheter att av avgöra t.ex. form och karaktär, känslighet för beröring. Kinestetiska: svårigheter att
avgöra var i rummet man befinner sig. Man går in i dörrkarmar, bordshörnor och andra personer m.m.

Syndrom

En specifik kombination av två eller flera symptom, som uppträder tillsammans på ett förutsägbart sätt.
Tics Motoriska: ofrivilliga sammandragningar av muskler, t.ex. ögonblinkningar, huvudskakningar och
axelryckningar. Vokala: ofrivilliga ljud, läten eller ord. Sensoriska: en känsla som föregår ett tics, t.ex.
torrhetskänsla i ögonen innan blinkticset kommer.

Trotssyndrom

Verbal aggressivitet, motsträvighet, nej-sägeri och allmänt trots.

Tvångssyndrom (OCD)

Påtaglig upptagenhet av tvångstankar och/eller tvångshandlingar.